Seuran säännöt

FC VAPSIn alkuperäiset säännöt:

SÄÄNNÖT FC Vapsi säännöt-1

FC VAPSIn päivitetyt säännöt:

FC Vapsi ry:n säännöt

 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

 

Yhdistyksen nimi on FC Vapsi ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura. Seura on perustettu 6. päivänä helmikuuta 1997 ja sen kotipaikka on Sastamala. Seuran kieli on suomi ja toiminta-alue Sastamalan kaupunki.

 

2 § Seuran tarkoitus

 

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta erityisesti jalkapallossa, tavoitteena fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

 

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

  • kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa
  • harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa
  • sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa
  • tiedotus- ja valistustoimintaa
  • mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja –asusteita
  • edistämällä toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden ja -paikkojen kehittämistä

Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja yleisötilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannus- ja yritystoimintaa.

 

4 § Seuran jäsenyys

 

Seura voi jäsenenä kuulua muihin liikuntajärjestöihin ja yhteisöihin, joiden jäsenyydestä se päättää syyskokouksessaan. Samalla se sitoutuu noudattamaan niiden sääntöjä.

 

5 § Seuran jäsenet

 

Seuran varsinaisia jäseniä ovat:

  • hallituksen jäsenet

  • seuran hallituksen vahvistamat joukkueiden toimihenkilöt ja valmentajat sekä muut hallituksen hyväksymät henkilöt

  • pelaajat, jotka hallituksen nimeämä joukkueenjohtaja ja vastuuvalmentaja ovat hyväksyneet joukkueeseen

 

Jäsenten on liittyessään seuraan sitouduttava noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenen arvo ovat elinikäisiä.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

6 § Seurasta eroaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Pelaajajäsenen kohdalla riittää kirjallisen eroilmoituksen tekeminen oman joukkueensa joukkueenjohtajalla.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

 

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen seuran kokouksen määräämään päivämäärään mennessä, toimii seuran sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti, tai syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Joukkueen johtoryhmä voi erottaa pelaajan joukkueesta, joka toimii joukkueen sääntöjen vastaisesti tai laiminlyö velvoitteensa joukkuetta kohtaan.

Päätös tulee voimaan heti, eikä erotetulla jäsenellä ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Hallitus ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.

 

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

 

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksuista sekä kannattajajäsenten jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

 

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous elo- lokakuussa.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenen seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti on aiheen ilmoittaen hallitukselta pyytänyt.

Hallitus kutsuu kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittaen siitä seuran www-sivuilla ja/tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Seuran puheenjohtaja johtaa kokousten puhetta. Hänen ollessa estyneenä puhetta johtaa varapuheenjohtaja tai mikäli hänelläkin on este, vanhin johtokunnan jäsen. Kevätkokoukselle puheenjohtaja on valittava.

 

10 § Kevät- ja syyskokous

 

A. kevätkokouksessa

1. Avataan kokous.

2. Valitaan kokoukselle:

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama

lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8. Päätetään kokous.

 

B. syyskokouksessa

1. Avataan kokous.

2. Valitaan kokoukselle:

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.

9. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrä.

10.Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Varajäsenille määrätään myös kokoukseen kutsumisjärjestys.

11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. Päätetään kokous.

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

11 § Seuran ylimääräinen kokous

 

Ylimääräisen kokouksen kokouskutsussa on mainittava asia tai asiat joiden vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

12 § Pöytäkirja

 

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

13 § Äänestys

 

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannatusjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

14 § Seuran hallinto

 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut neljästä kuuteen (4-6) jäsentä sekä kahdesta kuuteen (2-6) varajäsentä. Hallituksenjäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen varajäsenet saavat aina kokouskutsun, ja varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Äänioikeus annetaan tarpeen mukaan yhtä monelle varajäsenelle, kuin hallituksien varsinaisia jäseniä on poissa. Mikäli kokouksessa on paikalla enemmän varajäseniä kuin varsinaisia jäseniä puuttuu, äänioikeus määräytyy syyskokouksen mukaisessa kutsumisjärjestyksessä.

 

Hallituksen tehtävinä ovat erityisesti

1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3. Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista

velvoitteista

4. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.

5. Vastata seuran taloudesta

6. Pitää jäsenluetteloa

7. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

8. Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten

9. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien

anomisesta

14 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

 

15 § Tilivuosi

 

Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa 1. marraskuuta ja päättyy 31. lokakuuta.

 

16 § Nimenkirjoittajat

 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä yhden hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

17 § Sääntöjen muuttaminen

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

 

18 § Seuran purkaminen

 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Seuran purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

 

19 § Seuran varojen luovuttaminen

 

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava seuran toiminta-alueella jalkapalloa tai muuta liikuntaa edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko hallitus tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

20 § Yhdistyslain noudattaminen

 

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.